Voor de gemeente Groningen heeft D66 al een mooi verkiezingsprogramma bedacht. Voor mijn deelname aan de verkiezingen heb ik daarnaast ook persoonlijke doelen. Mijn persoonlijke doelen zijn een verscherping of aanvulling op het al mooie programma van D66 Groningen.
Onderwijs Dove volwassenen van nu hebben lang niet altijd goed onderwijs gekregen. Vroeger konden ze alleen maar ambachten leren, pas vanaf de jaren 80 was VMBO mogelijk, en later in de jaren 90 havo. Daarom wil ik graag meer aandacht geven aan het volwassenenonderwijs voor doven, zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Cultuur D66 vindt cultuur in Groningen belangrijk. Ik ook, want via theaters, musea, kunst, etc. leer je veel dingen. De gemeente subsidieert verschillende culturele evenementen, maar ik zou graag willen dat de gemeente extra voorwaarden verbindt aan de toegankelijkheid voor deze culturele evenementen. Deze moeten echt goed toegankelijk zijn voordat er subsidie wordt verleend. Culturele instellingen worden aangemoedigd om eigen producties zo inclusief mogelijk te maken: grotere participatie van mensen met een beperking.
Inclusie en diversiteit Informatie vanuit de gemeente wordt in Nederlands en soms ook in het Engels verspreid. Hier moet zeker aan toegevoegd worden: eenvoudig Nederlands en Nederlandse Gebarentaal. Zo kunnen mensen die niet goed kunnen lezen beter begrijpen wat de gemeente doet.   Werkgevers moeten beter begrijpen wat het betekent als je een werknemer met een beperking aanneemt. En wat er nodig is om deze werknemers mee te laten doen.   D66 zegt het al mooi: bij elk nieuw beleid moeten we ons afvragen of niemand hierbij wordt uitgesloten. Dit kan al eenvoudig door beleid te toetsen aan het VN Verdrag Inzake Rechten van Mensen met een Beperking.
Kansengelijkheid Kansengelijkheid is meer dan armoede bestrijden. Het betekent ook dat mensen zo veel mogelijk middelen worden aangereikt zodat ze zoveel mogelijk kansen krijgen. Betere onderwijs en scholing, begeleiding die volledig aansluit op hun behoeften.  
Participatie en democratie Burgers moeten over zaken die hen aangaan kunnen meepraten, in formats die het beste bij hen passen. Burgers worden ook geïnformeerd over de stappen die de gemeente zet en wat de resultaten hiervan zijn.   De Stichting Clubhuis voor Doven moet een grotere rol krijgen in het verdedigen van de belangen van doven in de gemeente Groningen.
Groningse groei Beginnende ondernemers met een beperking worden extra ondersteund om een eigen zaak te beginnen en deze te behouden.
Ondernemerschap In aanbestedingen vanuit de gemeente gaat het niet alleen maar om de goedkoopste offerte, maar ook de rol van zzp’ers met een beperking of bedrijven met een speciale aandacht voor werknemers die een beperking hebben, moeten punten krijgen.