Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassing en definities

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Dennis Hoogeveen Consultancy levert.

2.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop de aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.     Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.     Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor de aanbieder voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.

5.     Indien de aanbieder niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de aanbieder het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

6.     De aanbieder heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met opdrachtgever besproken.

7.     Aanbieder: Dennis Hoogeveen Consultancy, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 54894468.

8.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie de aanbieder werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie diensten zullen worden geleverd.

9.     Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en de aanbieder ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of opdrachtbevestiging.

10.   Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hier worden behandeld.

 

Artikel 2 Offertes

1.     Iedere offerte van de aanbieder is vrijblijvend.

2.     Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan opdrachtgever aan de offerte geen rechten ontlenen.

3.     Een verstuurde offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij de aanbieder schriftelijk anders aangeeft

4.     Indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt de aanbieder het recht om de offerte binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

5.     De aanbieder is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.     Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever verstrekt zijn. De opdrachtgever  staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan de aanbieder verstrekt.

7.     Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.     Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

 

Artikel 3 De overeenkomst

1.     Een overeenkomst, tussen de aanbieder en de opdrachtgever, komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en/of opdracht door de aanbieder.

2.     De aanbieder is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren.

3.     Eventuele materialen maken deel uit van de overeenkomst en/of bestelling, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1.     Alle overeenkomsten en/of bestellingen worden door de aanbieder uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen.

2.     De aanbieder zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.

3.     De aanbieder heeft te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde, zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

4.     Wanneer de aanbieder en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat er aanbetaling dient plaats te vinden dan kan de aanbieder de uitvoering van de werkzaamheden en de overeenkomst opschorten totdat de aanbieder de aanbetaling daadwerkelijk ontvangen heeft.

5.     Bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling neemt de aanbieder de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

6.     Indien de aanbieder in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat kosteloos de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan de aanbieder. Hetgeen in dit lid is bepaald geldt ook ten opzichte van derden die door de aanbieder betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.     In het licht van hetgeen in artikel 4, lid 6 is bepaald, neemt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid betreffende ongevallen, schade, en dergelijke op zich, tenzij dit moedwillig is veroorzaakt door de aanbieder.

 

Artikel 5 Annulering en wijziging overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.

2.     Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de aanbieder.

3.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de aanbieder een verzoek tot wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst weigeren. De aanbieder heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.

4.     Een overeenkomst en/of bestelling waarvoor maatwerk is vereist kan te nimmer worden geannuleerd.

5.     In geval van eenzijdige niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd ter zake van gemaakte kosten van de aanbieder.

6.     Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door de aanbieder niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die de aanbieder bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de aanbieder te allen tijde het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de overeenkomst en/of bestelling mogelijk blijft.

7.     Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan de aanbieder toegerekend kunnen worden, dan zal de aanbieder geen meerkosten in rekening brengen.

 

Artikel 6 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

1.     De aanbieder is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

              I.    Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

             II.    De aanbieder na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever en/of de opdrachtgever haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.

            III.   Opdrachtgever de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan.

2.     Indien de aanbieder overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn al haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Schort de aanbieder de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.     In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen beschikt, heeft de aanbieder de mogelijkheid om de overeenkomst dan wel de bestelling te annuleren, zonder daarbij schadeplichtig te zijn.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1.     Tenzij anders is overeengekomen behoudt de aanbieder de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte gegevens, lesmaterialen en offertes. Deze stukken blijven eigendom van de aanbieder en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten

1.     Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door de aanbieder aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     De aanbieder kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

3.     De aanbieder kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen. Bij betaling van de aanbetaling of termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.

4.     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5.     Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de aanbieder het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 119 en 119a, boek 6 Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen.

6.     Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 9 Overmacht

1.     De aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.     Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van de aanbieder ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval:

              I.    Bedrijfsbezetting;

             II.    Tekortschieten door een leverancier/producent of andere hulppersonen door overmacht in de zin van dit lid.

3.     De aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of bestelling opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de aanbieder als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1.     De aansprakelijkheid van de aanbieder is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2.     De aanbieder is te nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever geleden heeft doordat de aanbieder is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, materialen etc.

3.     De aanbieder is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, bestelling en/of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door de aanbieder in acht genomen waren.

4.     De aanbieder is te nimmer aansprakelijk indien opdrachtgever veranderingen heeft aangebracht in het geleverde of opdrachtgever de adviezen van de aanbieder niet heeft gevolgd.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1.     Op alle overeenkomsten, bestellingen, facturen en/of offertes tussen de opdrachtgever en de aanbieder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.     Kan het geschil niet onderling worden beslecht dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de aanbieder

4.     Partijen hebben de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.